Nieuws

Lees hier actueel nieuws uit de kinderopvang.

Competenties voor de kinderopvang

Essentiële competenties

Verberg details
Kinderen verwelkomen

Gedragsindicatoren

 • Verwelkomt ieder kind
 • Last een wenperiode in voor het kind
 • Vraagt hoe het (thuis) ging met het kind
 • Respecteert de ouders in hun ouderrol
Het gedrag en de ontwikkeling van kinderen observeren

Gedragsindicatoren

 • Vangt signalen op en interpreteert ze
 • Herkent probleemgedrag bij een kind (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, taal, …)
 • Past waar nodig de begeleiding of het eigen handelen aan
De ontwikkeling van kinderen stimuleren

Gedragsindicatoren

 • Kijkt naar de talenten van de kinderen en geeft hen op een leuke en uitdagende manier kansen om te spelen en zich te ontplooien
 • Geeft elk kind ruimte om te spelen of dingen te ondernemen
 • Speelt mee en speelt in op datgene waarmee het kind bezig is, improviseert, is creatief en expressief
 • Bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en helpt enkel wanneer nodig
 • Biedt activiteiten aan op maat van de kinderen en met een bepaalde uitdaging of moeilijkheidsgraad
 • Moedigt kinderen aan tot initiatief volgens hun eigen ritme en invulling
Kinderen begeleiden bij dagelijkse handelingen

Gedragsindicatoren

 • Moedigt kinderen aan tot initiatief volgens hun eigen ritme en invulling
 • Toont kinderen hoe het moet
 • Geeft kinderen ontwikkelingskansen uitgaande van hun talenten
 • Speelt in op datgene waar een kind mee bezig is
 • Brengt structuur aan in de dagelijkse activiteiten
Sociale vaardigheden van kinderen ondersteunen

Gedragsindicatoren

 • Stimuleert positieve en respectvolle contacten tussen kinderen onderling
 • Geeft kinderen ruimte om te leren samen spelen
 • Maakt samen met de kinderen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
 • Leert kinderen omgaan met grenzen en verantwoordelijkheden
 • Geeft kinderen de keuze of inspraak in wat ze wensen te doen of niet te doen
Kinderen begeleiden tijdens spelactiviteiten

Gedragsindicatoren

 • Nodigt de kinderen uit tot deelname
 • Speelt mee zonder het spel te remmen
 • Stimuleert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met alle kinderen
 • Brengt iets vernieuwends aan bij het spel
 • Zet kinderen aan tot nieuwe, onbekende activiteiten
Zorg verlenen aan kinderen

Gedragsindicatoren

 • Begeleidt verzorgingssituaties volgens de leeftijd, ontwikkeling en mogelijkheden van het kind
 • Past de verzorging aan de behoeften van individuele kinderen aan
 • Respecteert de zelfsturing en autonomie van het kind (laten helpen bij de verzorging)
 • Maakt van de verzorging een één-één moment met het kind en speelt in op signalen en vragen van het kind
 • Stemt de duur van het verzorgingsmoment af op de leeftijd en de behoeften van het kind (telkens wanneer nodig, op het ritme van het kind, …)
 • Organiseert rustmomenten voor kinderen die er nood aan hebben
 • Schat de ernst van een situatie in (ziekte, crisis, gevaar) en reageert in het belang van het kind
 • Meldt veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind aan de verantwoordelijke of ouders
 • Verleent bijstand bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts
 • Bewaart de geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen
 • Houdt gegevens bij over het medicijngebruik
Eet- en drinkmomenten begeleiden

Gedragsindicatoren

 • Begeleidt eetsituaties volgens de leeftijd, ontwikkeling en mogelijkheden van het kind
 • Past het eten en drinken aan de behoeften van individuele kinderen aan
 • Respecteert de zelfsturing en autonomie van kinderen (zelfstandig leren eten, inspraak over tijdstip en keuze, …)
 • Stemt de duur van het eetmoment af op de kinderen
 • Heeft tijdens het eetmoment aandacht voor de beleving van de kinderen
Samenwerken met ouders

Gedragsindicatoren

 • Erkent en waardeert ouders als partner in de opvoeding
 • Stelt vragen over de aanpak en de gewoonten van het kind (eten, drinken, slapen, spelen)
 • Staat open voor verschillende opvoedingsvisies
 • Vertelt hoe het kind zich voelt in de opvang en waarmee het bezig is geweest
 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met ouders
 • Ontwikkelt samen met ouders een aanpak voor het kind in de opvang (ouders kennen hun kind het best)
 • Vraagt feedback aan ouders over de opvang en gaat hier constructief mee om
 • Luistert naar bezorgdheden, klachten of problemen van het gezin
 • Verwijst door of zoekt hulp bij de verantwoordelijke
 • Stimuleert onderlinge contacten tussen ouders
 • Stimuleert ouderparticipatie
Intern communiceren

Gedragsindicatoren

 • Houdt gegevens bij over de opvang (aanwezigheid, …)
 • Bespreekt het verloop van de opvang met de betrokkenen
 • Vraagt hulp of advies bij problemen (aanpak van een kind of groep kinderen, omgaan met ouders, …)
 • Licht medewerkers in over afspraken met de ouders
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie over kinderen en gezinnen
Veiligheidsvoorzieningen controleren

Gedragsindicatoren

 • Volgt veiligheidsvoorschriften op
 • Kijkt het materieel na en meldt gebreken
 • Meldt defecten en problemen met de infrastructuur aan de verantwoordelijke of de technicus
De eigen deskundigheid ontwikkelen

Gedragsindicatoren

 • Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
 • Reflecteert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie
 • Raadpleegt vakliteratuur en andere informatiebronnen
 • Volgt opleidingen en de verplichte bijscholingen
 • Past het geleerde toe in de praktijk
 • Wisselt kennis uit met collega’s
 • Luistert naar feedback van anderen
 • Vormt zich permanent (life long learning)
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep

Gedragsindicatoren

 • Formuleert voorstellen tot verbetering van de beroepspraktijk
 • Zoekt samen naar oplossingen bij problemen
 • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
Omgaan met diversiteit

Gedragsindicatoren

 • Toont respect voor de identiteit en de diversiteit van anderen (sociale, etnische, religieuze of filosofische achtergrond, economische status, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, anders-validiteit, gedragsmoeilijkheden, normen en waarden, …)
 • Respecteert verschillende waarden
 • Respecteert de privacy van alle personen
 • Zet anderen aan om respect te tonen voor elkaar
 • Staat open voor verschillende meningen
 • Maakt diversiteit bespreekbaar met anderen (kinderen, ouders, collega’s, externen, …)
 • Erkent de eigen waarden en normen en de eigen stijl ten aanzien van kinderen, ouders, externen en collega’s
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor eigen handelen op zich
Sociaal-emotionele steun bieden

Gedragsindicatoren

 • Schept een sfeer van geborgenheid, warmte en veiligheid
 • Biedt elk kind regelmatig individuele aandacht en affectie
 • Kijkt en luistert naar wat een kind nodig heeft en speelt hierop in
 • Verwoordt de gevoelens van een kind
 • Herkent wanneer iemand zich anders gedraagt dan gewoonlijk
In een team werken

Gedragsindicatoren

 • Houdt zich aan de afspraken van het team
 • Past de eigen manier van werken aan om het team vooruit te helpen
 • Respecteert het werk van anderen
 • Geeft constructieve feedback en doet suggesties
 • Bespreekt moeilijkheden op basis van feiten
Kennis